محتواهای بارگزاری شده در این صفحه تحقیقات و پژوهش‌های شاگردان آیة الله حاج شیخ جواد مروی است که ذیل مباحث استاد به صورت انفرادی و مستقل از آراء استاد، انجام شده و جهت استفاده سایر دوستان ارائه شده است. نکات یا ملاحظات خود را با ایمیل نویسنده که در ابتدای هر فایل درج شده یا با ایمیل مربوط به سایت (در قسمت تماس با ما) درمیان بگذارید.

A A A

 

چکیده :

فقه مذهب اهل البیت(سلام الله علیهما) با سنن هزارساله عریق خود اکنون یک نظم دقیق مبتنی بر بافت ناخودآگاه سنت های عالی و آلی علمی دارد که مطالعه مناهج فقیهان آن می تواند به بازتولید روشی مهّم منتج شود که به سرعت رشد فقه، همپای نیازهای عرصه معاصر آن، هم زمان با رعایت الگوهای فقهی بیانجامد. این تحقیق کوشیده است تا با تمرکز بر مفهوم شناسی منهج الگوی یک مطالعه منهج شناسی را ترسیم و تقویت نماید. نتیجه تحقیق نشان می دهد که یک منهج فقهی از عناصر: مبانی کلامی، هدف، دلایل و قضایای پایه، نحوه استخدام دلیل و توجه به وضعیت عصرو مصر فقیه تشکیل شده است که در سه زمینه ادبی، اصولی و رجالی در فقه فقیه قابل مطالعه خواهد بود. مفاهیم مکتب فقهی و مدرسه فقهی مفاهیمی هستند که با منهج فقهی تعاملی پیوسته داشته و تمرکز علمی بر آنها متوقف بر مدل منهج شناسی علمی خواهد بود. در این تحقیق از روش تحقیقات کیفی کتابخانه ای برای نیل به مطلوب استفاده شده است.